Пиріг Євгенія Іванівна, вихователь з фізкультури 

Педагогічне кредо: «Зрозуміти кожну особистість і виявити до неї повагу».

Педагог часто повторює своїм вихованцям такі слова:

Світ прекрасний навколо тебе –

Сонце ясне і синє небо,

Птахи і звірі, гори і ріки –

Нехай він буде таким навіки!

Нехай людина добро приносить –

Бо світ навколо любові просить.

МОДЕЛЬ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ

Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, на своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості та фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

Завдання та зміст фізичного виховання в закладах дошкільної освіти визначаються вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними Програмами розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

У відповідності до їх вимог основою системи фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі залишається руховий режим. В межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової активності, рекомендований для дітей молодшого дошкільного віку, становить 3-4 години, для старших дошкільнят – 4-5 годин.

Збереження та зміцнення фізичного, духовного й психічного здоров’я кожної дитини – одне з провідних завдань дошкільного закладу. Перед педагогами стоїть непросте питання вибору найбільш ефективних, оптимальних для своїх вихованців здоров’язбережувальних технологій та методик, адже, застосовані безсистемно, невчасно, не узгоджено, вони можуть не лише не допомогти, але й зашкодити.

Тому й ми розробили «Модель фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО», мета якої – формування фізично досконалої людини та зміцнення її здоров’я з раннього віку. Зміст та форми реалізації Моделі спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом оптимізації їхньої рухової активності впродовж усього часу перебування у дошкільному закладі. Для досягнення даної мети окреслюються основні завдання:

1. Оздоровчі:

- підвищення захисних сил організму та збільшення адаптивних можливостей дітей до негативних змін внутрішнього і зовнішнього середовища (емоційних стресів, вірусних інфекцій, коливань темпе­ратури тіла та повітря, перепадів артеріального й атмосферного тиску, електромагнітної активності сонця тощо);

- стимулювання діяльності провідних функціональних систем організму (опорно-рухової, серцево-судинної, дихальної тощо).

2. Профілактичні:

- профілактика порушень опорно-рухового апарату (особливо хребетного стовбура, м’язового корсета) завдяки еволюційній послі­довності опанування основних рухових режимів та дотриманню ін­ших біологічних закономірностей фізичного розвитку дітей (не на­шкодь!).

3. Виховні:

- формування моделі здорового способу життя як головної лінії особистісного розвитку;

- формування свідомої потреби у регулярних заняттях фізичною культурою;

- прищеплення навичок гігієнічної культури у повсякденному житті;

- виховання особистісних якостей людини майбутнього, орієн­тованих на ідеї гуманізму: активна громадянська позиція, свобода ви­бору, толерантність, екологія душі й тіла, гендерне парт­нерство та ін.

4. Розвивальні:

- розвиток фізичних якостей: сили, гнучкості, швидкості, сприт­ності, витривалості та окремих їхніх складників;

- розвиток необхідних комплексів фізичних якостей: швидкісно-силових здібностей, силової витривалості, швидкісної витривалості, координаційної сили, гнучкої сили і тощо.

5. Навчальні:

- оволодіння основними руховими режимами (плавальним, «ле­жачим», повзання, «сидячим», стоячим, ходіння, біговим і стрибковим) відповідно до вікових можливостей та особливостей індивідуального розвитку;

- формування навичок безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму під час занять або самостійної ру­хово-ігрової діяльності;

- формування у дітей знань про основні складові чинники здо­ров’я, здорового способу життя.

В центрі уваги Моделі – дитина. У кожній віковій групі облаштовано фізкультурні осередки, де зберігаються необхідні атрибути, які вихователі використовують упродовж дня для проведення активної рухової діяльності з вихованцями.

Для зміцнення здоров’я дошкільників чітко налагоджено дотримання теплового і повітряного режимів, регулярне як наскрізне, так і однобічне провітрювання кімнат, організація прогулянок, гігієнічні процедури тощо.

Крім того, велика увага приділяється вихованню у дітей потреби дотримання здорового способу життя за напрямами:

 • прищеплення стійких культурно-гігієнічних навичок;
 • розвиток уявлень про будову власного тіла, призначення органів;
 • навчання догляду за власним тілом;
 • формування навичок надання першої долікарської допомоги;
 • формування уявлень про те, що корисно і що шкідливо для здоров’я;
 • формування потреби щодня займатися фізичними вправами.

Важливим напрямом у збереженні фізичного, духовного і психічного здоров’я дітей, формуванні у них уміння піклуватися про власне здоров’я є тісна взаємодія дошкільного навчального закладу і родин вихованців.

Основними завдання щодо організації роботи з батьками є:

 • формування у батьків первинних знань про вікові особливості психофізичного розвитку дітей;
 • створення для малюків комфортних умов вдома;
 • розвиток прагнення до здорового способу життя, бажання бути прикладом для своєї дитини;
 • формування вміння піклуватися про здоров’я своє, дитини і навколишніх;
 • надання необхідних знань про найпоширеніші дитячі захворювання та їх профілактику;
 • формування уявлень батьків про організацію правильного режиму дня, здорового харчування дітей;
 • забезпечення теоретичними і практичними знаннями про загартування;
 • навчання батьків правильно організовувати активний руховий режим дитини;
 • ознайомлення батьків із комплексами загально-розвивальних вправ, спортивними іграми та вправами, рухливими іграми;
 • навчання батьків контролювати поставу дитини, проводити комплекси вправ для запобігання порушення постави та плоскостопості;
 • інформування батьків про досягнення у психофізичному розвитку дітей;
 • залучення батьків до безпосередньої участі у фізкультурно-спортивних заходах закладу, засіданнях дискусійних клубів, проведенні ток-шоу тощо.

Дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного, духовного та психічного здоров’я, адже відбувається інтенсивний розвиток органів та становлення функціональних систем організму, закладаються основні риси особистості, формується характер, ставлення до себе та оточуючих. Дуже важливо саме на цьому етапі сформувати у дітей базу знань та практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потребу у систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Нестандартне спортивне обладнання