Особливості соціально-економічної освіти дошкільників

До системи заходів з економічного виховання слід залучати дітей вже з молодшого дошкільного віку і продовжувати роботу у середньому та старшому дошкільному віці, використо­вуючи при цьому різні форми організації їх життєдіяльності.

Так, у роботі з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку мають перева­жати ігрові методи, зокрема дидактичні ігри економічного спряму­вання, а зі старшими дошкільниками слід проводити тематичні заняття з економіки.

Важливо зазначити, що роботу з соціально-економічного ви­ховання слід упроваджувати в освітній процес не фрагментар­но, а системно, що передбачає поступовий перехід від засво­єння найпростіших до складніших понять.

Під час вивчення нових слів та складних термінів доречно активно використовувати технологію мнемотехніки та практикувати опра­цювання з дітьми літературних творів. Відомі дітям казкові сюже­ти змінювати так, аби вони розгорталися перед дошкільниками як проблемні економічні ситуації. Розв'язання таких ситуацій сприяє розвитку логіки та комунікативних здібностей дітей. Майже в кожній казці наявний «економічний» підтекст.

Засвоїти складні економічні поняття дітям допомагають казко­ві персонажі, які є частими гостями на заняттях, а також лялька Аф­латун.

Залежно від поставлених навчальних та розвивальних завдань слід обирати відповідний вид діяльності дошкільників — ігрова, тру­дова чи художньо-продуктивна.

Скажімо, засвоєння знань зі сфери фінансів, зокрема озна­йомлення з поняттями «гроші», «ціна», «вартість», «обмін», «продаж» тощо, ефективніше відбувається під час проведення дидактичних, настільно-друкованих та сюжетно-рольових ігор. Тоді як усвідомлення того, чому слід поважати результа­ти праці людей, діти найуспішніше засвоюють у процесі тру­дової та різних видів художньо-продуктивної діяльності.

Найефективнішими щодо соціально-еконо­мічної освіти є такі форми роботи з дітьми, як-от:

 • тематичні заняття різних видів;
 • екскурсії;
 • дидактичні та сюжетно-рольові ігри;
 • ігрові імпровізації;
 • ігри-стратегії;
 • презентації індивідуальних проектів;
 • драматизація казок;
 • художньо-продуктивна діяльність.

Провідною формою організації роботи з економічної освіти є заняття. Продуктивними та цікавими для дітей є заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо.

На різних етапах формування економічної обізнаності дошкіль­ників заняття з дітьми має різну структуру. Утім основними його структурними частинами є такі:

 • вступ — підготовка до сприймання матеріалу;
 • термінологічна частина — розкриття основних понять, які будуть використані на занятті;
 • ігрова апробація матеріалу
 • для молодших дошкільників — переважно дидактичні ігри;
 • для дітей середнього дошкільного віку — ситуативні ігри;
 • для старших дошкільників — сюжетно-рольові ігри;
 • варіативна частина — проведення різних форм роботи з дітьми на вибір вихователя: завдання з образотворчої ді­яльності, вправи на формування математичних уявлень, ознайомлення з довкіллям тощо;
 • заключна частина — підбиття підсумків, оголошення до­машнього завдання.

На кожному етапі педагоги можуть проводити різні ігри економічно­го спрямування залежно від віку та рівня економічної компе­тентності дошкільників.

Відомо, що через гру дошкільник освоює та пізнає світ. Вона є тим механізмом, що перетворює вимоги соціального середовища на власні потреби дитини. Під час гри дошкільник наслідує форми суспільних відносин людей, поступово опановує моральні норми по­ведінки й починає керуватися ними у своїх стосунках з дорослими й іншими дітьми.

Під час різних ігор діти обмінюються іграшками чи іншими предметами, продають їх, купують, працюють з ними, тим са­мим збагачуючи власний економічний досвід.

З метою формування елементарних економічних знань та еко­номічної культури дошкільників слід розробити добірку дидактичних, настільно-дидактичних та сюжетно-рольових ігор для дітей за такими темами:

 • Моя сім'я;
 • Товар;
 • Гроші;
 • Моє місто;
 • Моя країна;
 • Ресурси.
 • Потреби

Активна участь дошкільників у спеціально організованих іграх економічного спрямування — це чудова можливість закріпити отри­мані знання на практиці та розширити власний досвід методом спроб та помилок.

Ігри для дітей молодшого та середнього дошкільного віку подано на форумі порталу «Педрада» в розділі «Методичний кабінет», тема «Корисні додатки до публікацій».

Важливо також налагодити активну співпрацю з батьками. Адже саме на прикладі різних побутових ситуацій, що відбуваються в кожній сім'ї, можна дуже наочно ознайомити вихованців з різними еконо­мічними поняттями, як-от: «товар», «продукт», «послуга», «дохід», «витрати», «гроші», «банк», «інфляція», «податок», «ціна» тощо. При цьому вкрай важливо, щоб до­шкільник усвідомив себе не лише членом сім'ї, родини, а й суспіль­ства, громадянином своєї держави; щоб він зрозумів залежність між своєю поведінкою та її можливими наслідками для власної родини та держави в цілому.